Beloodsing

Loodsplicht in het Scheldegebied

In deze regio geldt op grond van artikel 9 van het Scheldereglement loodsplicht. Tevens zijn er bepalingen waarbij een aantal categorieën schepen vrijgesteld is van loodsplicht. Zie hiervoor het besluit vrijstelling loodsplicht.

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) kan een ad hoc loodsplicht opleggen als er naar het oordeel van de GNA sprake is van een situatie waarbij weersomstandigheden of omstandigheden met betrekking tot het schip, de scheepvaart of de scheepvaartweg of het ten anker liggen zonder het gebruik van de diensten van een loods ontoelaatbaar is.

Besluit vrijstelling loodsplicht
Loodsbestelregeling Scheldereglement 2013

Besluit verklaringen van vrijstelling Scheldereglement 2008

De regionale autoriteit kan voor één of meer scheepvaartwegen of gedeelten daarvan een verklaring van vrijstelling afgeven. Deze verklaring is geldig voor de vaart op een traject in het GNB-gebied op een bepaald schip, voor de kapitein en de stuurman van het zeeschip waarop deze persoon als verkeersdeelnemer optreedt. De verklaring van vrijstelling wordt alleen afgegeven indien voldaan wordt aan de voor de afgifte van een verklaring gestelde eisen.

Een verklaring kan voor een of meer gelijksoortige zeeschepen worden afgegeven.
Een afgegeven verklaring geldt NIET voor zeeschepen met gevaarlijke lading en voor samenstellen van zeeschepen.
Voor de overige categorieën scheepvaart is er een loodsplicht van kracht.
Bij gestaakte loodsdiensten wordt er alleen voor inkomende schepen in verschillende gevallen gebruik gemaakt van Loodsen Op Afstand (LOA).

Besluit verklaringen van vrijstelling Scheldereglement 2008

Loodsen op Afstand (LOA)

Bij het gestaakt zijn van het normaal in gebruik zijnde beloodsingsplatform (loodskotter) er sprake van stormbeloodsing. Er kunnen zich dan twee situaties voor doen:

  1. beloodsing gestaakt voor alle schepen behalve SWATH-operabele schepen;
  2. beloodsing gestaakt voor alles.

Afhankelijk van een aantal criteria zoals de lengte, diepgang, type schip, lading en het aantal reizen van de gezagvoerder/ verkeersdeelnemer kan het schip in aanmerking komen voor LOA. Hiervoor heeft de Permanente Commissie voor Toezicht op de Scheldevaart regels opgesteld.
Deze regels zijn verwoord in de Gezamenlijke Bekendmaking 05-2022. 

Opgave van het aantal reizen van de gezagvoerder/verkeersdeelnemer en aanvragen om in de LOA-IMO-schepenlijst opgenomen te worden of te blijven zoals vermeld in de bijlage van deze Gezamenlijke Bekendmaking dienen schriftelijk gericht te worden aan de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit. Dit kan op het adres zoals vermeld in de bijlage van deze Gezamenlijke Bekendmaking.

Ontheffing van loodsplicht

Onder bepaalde voorwaarden kunnen schepen tot en met een lengte over alles van 95 meter ontheffing van de loodsplicht krijgen.

Tevens kan de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) om gelimiteerde redenen éénmalig ad-hoc ontheffing verlenen. De uitwerking hiervan is te vinden in de onderstaande documenten.

Besluit ontheffing loodsplicht Scheldereglement 2003
Besluit wijziging ontheffing loodsplicht Scheldereglement
Nadere eisen ontheffingverlening loodsplicht Scheldereglement

 

 Loodswezen Nederland DAB Loodswezen
Lees meer...