De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

In verband met de uitbraak van het COVID-19 Coronavirus, de volgende maatregelen worden uitgevaardigd. Volgens de Internationale wetgeving dienen alle schepen een Maritime Declaration of Health (MDH) voor te leggen, zowel inkomend als uitgaand. In België is Saniport de bevoegde autoriteit die dit opvolgt, in Nederland is de GGD de bevoegde autoriteit.

Maritime Declaration of Health (MDH):
Alle inkomende schepen moeten een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen, waarbij de kapitein maximaal 24 uur voor opvaart moet aangeven of er zieken of vermoedens van zieken aan boord zijn. Tevens dient de kapitein een lijst van de laatste tien aangelopen havens voor te leggen.
Het schip wordt daarop afhankelijk van de bestemmingshaven gescreend door een daartoe door de overheid aangestelde bevoegde gezondheidsinstantie.

Indien de gezondheidssituatie tijdens het verblijf in het GNB-gebied, dan wel tijdens het havenbezoek is veranderd ten opzichte van de toestand bij het opvaren moeten alle schepen onmiddellijk opnieuw een MDH indienen.
Tot uiterlijk 14 dagen na het verlaten van het GNB-gebied, dienen alle schepen melding te maken van bemanningsleden die Covid-19 relateerbare ziekteverschijnselen ontwikkelen en/of die binnen die periode positief testen in een volgende haven.

A - Beoordeling door een bevoegde gezondheidsinstantie van een MDH:
Indien één vraag op een MDH met ja wordt beantwoord, dienen bijkomend de contactgegevens van de kapitein en/of het schip te worden vermeld en de MDH opgeladen te worden in het havensysteem en wordt deze automatisch doorgestuurd aan:
a-    SANIPORT, voor schepen met bestemming een Belgische haven of ankerplaats.
b-    GGD Zeeland voor schepen met bestemming een Nederlandse haven of ankerplaats.
c-    De MDH’s dienen niet aan de GNA te worden gestuurd (de GNA is hiervoor niet bevoegd).


- Na beoordeling door de desbetreffende bevoegde gezondheidsinstantie wordt in het advies aan de desbetreffende Scheldehavens aangegeven dat:
a-    het schip, al dan niet onder opgave van voorwaarden kan worden geaccepteerd en kan doorvaren naar haar bestemmingshaven of vertrekken vanaf de ligplaats.
b-    het schip, met een opgave van redenen niet kan worden geaccepteerd en niet kan doorvaren naar haar bestemmingshaven of vertrekken vanaf de ligplaats.

C - Scheldehavens:
a-    De beoordelingen van de MDH’s dienen ofwel door de GNA in het IVS ofwel door de Nederlandse havens in hun havensystemen te worden verwerkt (Toelating ja / neen).
b-    Via deze systemen komt de informatie (toelating ja / neen) in de aangesloten keten-(computer)systemen terecht.


D - Maatregelen voor de schepen die vallen onder de onder Bb genoemde acceptatie-situatie:
a-    een schip dat geen toestemming heeft om op te varen naar de bestemmingshaven dient aan één der loodsstations ten anker te komen of gaande te houden.
b-    Indien de bevoegde gezondheidsinstantie een quarantaineperiode heeft voorgeschreven, dient deze te worden gerespecteerd.
c-     Na afloop van de quarantaineperiode dient opnieuw een MDH te worden ingevuld en te worden beoordeeld (Aa en Ab). 

E - Ketenpartners:
a-    De ketenpartners (GNA, loodsdiensten, dienstverleners  e.d.) dienen op de hoogte gesteld te worden van de onder Ba- genoemde beoordelingen van het MDH.

F - Loodsdiensten:
a-     Er worden geen loodsen meegestuurd als passagiers op alle onder B- genoemde schepen.
b-     Meevaren van loodsen op schepen naar andere havens wordt niet toegestaan. (Zie ook Bass 063-2020 m.b.t. aanvullende voorwaarden i.v.m. uitbraak Coronavirus op Gezamenlijke Bekendmaking 03-2018 - Loodsen op afstand (LOA) bij Stormbeloodsing).

G - Bekendmaking van nieuwe dan wel aangepaste maatregelen m.b.t. het COVID-19 Coronavirus:
a-    De in deze Bass genoemde maatregelen zijn aan situationeel bewustzijn onderhevig.
b-    Bij wijzigingen wordt een nieuwe Bass uitgegeven.
c-    In bijlagen van deze BASS zijn maatregelen opgenomen, (in het Engels) te nemen door bemanning, loodsen en andere dienstverleners.

Indien verlenging noodzakelijk is, zal dit wederom bekendgemaakt worden.

Lees meer...