zoeken
EN
A A A A

Disclaimer


Aanvaarding voorwaarden

Op de toegang tot en het gebruik van de website VTS-SCHELDT.NET zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Door het raadplegen van deze website en/of het downloaden van documenten van deze website en/of het gebruik van de eruit verkregen gegevens wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

De voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de website VTS-SCHELDT.NET kunnen op ieder moment en zonder kennisgeving door de beheerder worden gewijzigd.

Uit de toegang tot en het gebruik, waaronder steeds eveneens de interpretatie wordt begrepen, van deze website, met inbegrip van de eruit verkregen gegevens, kan geen enkel recht worden ontleend.

Alle informatie op deze site is van algemene aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, zodat deze ook niet kan worden aangezien als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan; om een specifiek of een persoonlijk advies te verkrijgen, dient steeds de bevoegde dienst te worden geraadpleegd.

De op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten kunnen niet worden beschouwd als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten; enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad en/of de Nederlandse Staatscourant gepubliceerde teksten kunnen gelden als authentieke teksten en hebben voorrang.

 

Toegang tot en gebruik van de website

De website VTS-SCHELDT.NET is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker.

Alle gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik; de gebruiker dient de bron te vermelden.

Het is de gebruiker onder geen beding toegestaan om de gegevens van deze website geheel of gedeeltelijk, op zich of in herkenbare vorm, te kopiëren anders dan in het kader van downloaden, te reproduceren, te publiceren of anderzins te verspreiden, tenzij dit geschiedt met voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van de website VTS-SCHELDT.NET; de beheerder is niet verplicht om hiervoor toestemming te verlenen.

  

Registratie

De beheerder registreert de gegevens van de gebruikers van de website VTS-SCHELDT.NET.

Deze gegevens worden door de beheerder uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en aan deze website gerelateerde aangelegenheden en zullen noch voor commerciële, noch voor andere doeleinden worden doorgegeven aan derden.

Persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals voorzien in de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en in de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, afgekort Wbp.

Conform deze regelgeving heeft u steeds toegang tot uw persoonsgegevens; u kunt de juistheid ervan verifiëren en u hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de site; klik voor verdere informatie op “contact”. 

De persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit nodig is om het doel van de vergaring of verdere verwerking te bereiken; er worden veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van uw persoonsgegevens.

 

Afwijzing aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende inspanningen om onderbrekingen van technische aard zoveel mogelijk te voorkomen en om de informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, kan geen enkele garantie worden gegeven voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website VTS-SCHELDT.NET, noch voor de afwezigheid van tekortkomingen van de eruit verkregen gegevens.

Iedere aansprakelijkheid voortvloeiende uit of verband houdende met deze website, zowel de software als de gegevens, wordt afgewezen.

Iedere aansprakelijkheid voor het tijdelijk dan wel permanent, geheel of gedeeltelijk, niet beschikbaar zijn van deze website en de eruit verkregen gegevens wordt afgewezen, evenals elke aansprakelijkheid voor rechtstreekse of niet-rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website, inbegrepen het downloaden, en de erdoor verkregen gegevens, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op uw computersysteem of van uw apparatuur, programmatuur of andere, wordt afgewezen.

Verwijzingen of verbindingen naar andere websites of bronnen die niet in eigendom zijn van de beheerder van de website VTS-SCHELDT.NET, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website; de beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze websites of bonnen, noch voor de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van die andere websites of bronnen en het gebruik en/of de interpretatie daarvan.

De aansprakelijkheidsbeperking heeft de verste draagwijdte die op de datum van toegang tot en het gebruik van de website VTS-SCHELDT.NET door het algemeen verbintenissenrecht wordt toegelaten.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid te beperken in strijd met de toepasselijke regelgeving.

 

Andere

Deze site maakt gebruik van zogenaamde “cookies” voor de gebruikersweergave; deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de website en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

De toegang tot en het gebruik van VTS-SCHELDT.NET, met andere woorden, het raadplegen van deze website en/of het downloaden van documenten van deze website en/of het gebruik van de eruit verkregen gegevens, geschiedt onder voorbehoud van de auteursrechten van het Vlaamse Gewest en van Rijkswaterstaat van het Koninkrijk der Nederlanden.

 

Contact

Indien u onjuistheden of ander tekortkomingen op deze website vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van deze site.