search
NL
A A A A
Medegefinancierd door de Europese Unie
VEILIGHEIDSPROGRAMMA SCHELDEGEBIED
 

Nautische handhaving en toezicht in het Scheldegebied

In het kader van het Veiligheidsprogramma wordt, om de werking van de reglementering te optimaliseren, bezien hoe in samenwerking met de opsporingsdiensten en de openbare ministeries de handhaving kan worden geïntensiveerd.

Voor het Nederlandse deel van het Scheldegebied is Rijkswaterstaat belast met de zorg voor de vaarweg en havens en een veilige, vlotte en milieuverantwoorde verkeersafwikkeling op het water. Handhaving van de hiermee samenhangende regelgeving is ook een nadrukkelijke taak van Rijkswaterstaat en draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De Nautische Handhaving op de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen betreft de handhaving van verkeersregelgeving volgens het Scheepvaartreglement Westerschelde, de nieuwe Binnenvaartwet, het Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV) en de Waterwet.

In het Scheldegebied varen momenteel drie patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat die belast zijn met toezicht en handhaving. In 2011 zijn er twee nieuwe CoPI-vaartuigen in dienst gesteld, de RWS 78 en RWS 79. De bemanning (mobiele verkeersleiders) van de patrouillevaartuigen controleert de vergunningverlening aan de schepen en begeleid het scheepvaartverkeer bij calamiteiten.

De mobiele verkeersleiders zijn allen Bevoegd Opsporings Ambtenaar (BOA). Zij kunnen zowel bestuurlijk als strafrechtelijk optreden bij geconstateerde overtredingen.

Sinds 2010 is er 1 patrouillevaartuig in volcontinudienst en 1 vaartuig veelal 16 uur per dag aanwezig op de Westerschelde.

Elk jaar wordt door Rijkswaterstaat een nautisch handhavingsplan opgesteld waarin zowel de landelijke als de regionale prioriteiten worden benoemd.

Zo kunnen er afspraken worden gemaakt over de o.a. de volgende prioriteiten:

  • Risicovol of hinderlijk vaargedrag;
  • Communicatie;
  • Laden/lossen in het kader van SAV;
  • Binnenvaartwet.

Rijkswaterstaat zet zich in voor een sterke samenwerking tussen de handhavers van Rijkswaterstaat met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), met het doel het vergroten van de veiligheid op de vaarweg.

 

<< previous  1 2 3 next >> page 3