A module was found, but the Moduledefinition or Webpackage was deleted..
NL
A A A A
De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart

De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) is het hoogste orgaan in de organisatie van het GNB. Ze is verantwoordelijk voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer in de Scheldegebied.

De PC is opgericht in uitvoering van een artikel 9 van het verdrag van 19 april 1839 dat de scheiding tussen Nederland en België regelde. Dit artikel bepaalt dat voor de Scheldevaart het loodswezen en de betonning worden onderworpen aan een gemeenschappelijk toezicht, uitgeoefend door wederzijdse commissarissen. De Permanente Commissie vergadert elk kwartaal, afwisselend in Vlissingen en Antwerpen.

Samenstelling

Uit de praktijk is gegroeid dat de Belgische (vanaf 1990 de Vlaamse) en Nederlandse regering elk twee commissarissen benoemen. Tot 1856 was er slechts één Nederlands permanente commissaris.

Huidige samenstelling:

Voor Nederland:

  • mevrouw mr. B.C.M. Gijsbers, directeur Maritieme Zaken van het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid
  • dhr ir T. van de Gazelle, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta (NL), hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta

Voor Vlaanderen:

  • mevrouw I. Hoet, afdelingshoofd Haven- en Waterbeleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • dr. ir. Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Jeroen Hollaers, Nederlands secretaris van de Permanente Commissie
Rony Slabbinck, Vlaams secretaris van de Permanente Commissie

Vergaderingen

De secretarissen leggen het verslag van iedere vergadering vast in een door de commissarissen ondertekend proces-verbaal. De processen-verbaal vallen niet onder de openbaarheid van bestuur, gelet op het belang en het vertrouwelijke karakter van het internationale overleg in de commissie.

Van elke vergadering wordt een kort verslag, geschikt voor openbaarmaking en publicatie, opgesteld.
Deze verslagen kunt u links op de pagina downloaden.

 

Geschiedenis

Voor de Tweede Wereldoorlog

De eerste vergadering van de Permanente Commissie (PC) vond plaats in april 1840 en op 5 februari 2001 was de PC aan haar 600ste vergadering toe. Tijdens de twee wereldoorlogen kon de PC wegens overmacht uiteraard niet vergaderen.

De eerste opdracht voor de Permanente Commissie was het inventariseren van de vaarwegmarkering in de Westerschelde en haar mondingen. Het proces-verbaal van de eerste vergadering bevat dan ook een gedetailleerd overzicht van de tonnen en bakens, zoals waargenomen door de commissarissen tijdens hun gezamenlijke vaartochten op 9, 10, 11 en 13 april 1840.

Het overleg in de PC bleef tot de vijftiger jaren van de vorige eeuw beperkt tot de vaarwegmarkering en de beteugeling van de concurrentie tussen de Nederlandse en Belgische loodsdiensten. Volgens het Scheidingsverdrag van 1839 was een Scheldevaarder, d.w.z. een schip met een Belgische haven als bestemming, vrij om zich te laten bijstaan door een Nederlandse dan wel een Belgische loods. Hierdoor ontstond een harde concurrentiestrijd tussen de Nederlandse en Belgische loodsdiensten. Zij probeerden elkaar de loef af te steken om hun loodsen aan boord van de te beloodsen schepen te krijgen. Dit leidde soms tot ongevallen met dodelijke afloop. De eerste commissarissen stonden voor de opdracht om de scherpe kanten van de gespannen sfeer af te halen en de concurrentie zo fair mogelijk te laten verlopen. Pas op 15 maart 1939 konden de commissarissen een oplossing bezegelen. Zij ondertekenden een overeenkomst die de loodsprestaties verdeelde:

72,5% voor de Belgische en

27,5% voor de Nederlandse loodsdienst

Deze percentages weerspiegelden bij benadering, de reële werkverdeling die zich op grond van de concurrentiestrijd had ontwikkeld. De nieuwe regeling kon pas na de Tweede Wereldoorlog in werking treden.

Na de Tweede Wereldoorlog

De Permanente Commissie (PC) werd geconfronteerd met een groeiende intensiteit en schaalvergroting van de scheepvaart op de Westerschelde. Ook het transport van gevaarlijke stoffen nam toe door de ontwikkeling van de chemische industrie. Vanuit haar bekommernis voor een veilige en vlotte scheepvaart startte de PC vanaf de jaren 60 met het oprichten van walradarstations om het scheepvaartverkeer te begeleiden. Dit leidde in 1991 uiteindelijk tot de ingebruikname van de Schelderadarketen en het daaraan gekoppelde verkeersbegeleidingssysteem Vessel Traffic Services.

Verder hebben de Permanente Commissarissen een belangrijke rol vervuld bij de totstandkoming van de nautische Scheldeverdragen, met name het Verlichtingsverdrag van 1957, de Schelderadarovereenkomst van 1978 en het nieuwe Scheldereglement van 1995. De redactie van de ontwerpen van deze verdragen gebeurde onder regie van de PC. Ook heeft de PC, met ondersteuning van een juridisch team, ambtelijke voorstellen uitgewerkt voor het verdrag inzake het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB). Deze voorstellen dienen als basis voor de eigenlijke onderhandelingen.

De laatste jaren besteedt de PC vooral aandacht aan het op elkaar afstemmen voor het Scheldegebied van de Nederlandse en Vlaamse nautische kaderstelling en regelgeving en van de internationale evoluties ten aanzien van de nautische dienstverlening aan de scheepvaart. Zo voert de PC een stappenplan uit om voor de scheepvaart naar Nederlandse en Vlaamse Scheldehavens tot een identieke loodsplichtregeling te komen. Voor het verkrijgen van een ontheffing van de loodsplicht zijn er al eenduidige regels van kracht. De PC groeide daarmee verder uit tot een gezamenlijk nautisch beleidsorgaan in het kader van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer. Deze realiteit werd in de teksten van het GNB-verdrag formeel vastgelegd.
 

Read more...