search
NL
A A A A
Medegefinancierd door de Europese Unie

        

        PC verslagen

     Antwerpen - 19 juni 2014
     
     [meer]

 

De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart

De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) is het hoogste orgaan in de organisatie van het GNB. Ze is verantwoordelijk voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer in de Scheldegebied.

De PC is opgericht in uitvoering van een artikel 9 van het verdrag van 19 april 1839 dat de scheiding tussen Nederland en België regelde. Dit artikel bepaalt dat voor de Scheldevaart het loodswezen en de betonning worden onderworpen aan een gemeenschappelijk toezicht, uitgeoefend door wederzijdse commissarissen. De Permanente Commissie vergadert elk kwartaal, afwisselend in Vlissingen en Antwerpen.

Samenstelling

Uit de praktijk is gegroeid dat de Belgische (vanaf 1990 de Vlaamse) en Nederlandse regering elk twee commissarissen benoemen. Tot 1856 was er slechts één Nederlands permanente commissaris.

Huidige samenstelling:

Voor Nederland:

  • mevrouw mr. B.C.M. Gijsbers, directeur Maritieme Zaken van het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid
  • dhr ir T. van de Gazelle, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta (NL), hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta

Voor Vlaanderen:

  • mevrouw I. Hoet, afdelingshoofd Haven- en Waterbeleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • dr. ir. Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Jeroen Hollaers, Nederlands secretaris van de Permanente Commissie
Rony Slabbinck, Vlaams secretaris van de Permanente Commissie

Vergaderingen

De secretarissen leggen het verslag van iedere vergadering vast in een door de commissarissen ondertekend proces-verbaal. De processen-verbaal vallen niet onder de openbaarheid van bestuur, gelet op het belang en het vertrouwelijke karakter van het internationale overleg in de commissie.

Van elke vergadering wordt een kort verslag, geschikt voor openbaarmaking en publicatie, opgesteld.
Deze verslagen kunt u links op de pagina downloaden.

<< previous  1 2 next >> page 1