search
NL
A A A A
Medegefinancierd door de Europese Unie
ketenwerking

Geoptimaliseerde samenwerking voor de verkeersafwikkeling

Definitie GNB-verdrag: “De ketenwerking streeft een optimale samenwerking na tussen de Permanente Commissie, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, de verkeersbegeleidingsdiensten, de havenautoriteiten van Antwerpen, Gent, Terneuzen en Vlissingen, de loodsdiensten en de overige nautische dienstverleners. Hierdoor wordt het nautisch beheer in de onderscheiden beheersgebieden onderling afgestemd en wordt een geïntegreerde verkeersbegeleiding voor het gehele traject tussen zee en de ligplaats verzekerd, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse betrokken belangen.”

Het begrip nautische ketenwerking werd intussen gemeengoed onder alle betrokkenen in het Scheldegebied. En iedereen is het er over eens dat invoering van de ketenwerking noodzakelijk is, uit oogpunt van een efficiënte vlotte verkeersafwikkeling en een betere dienstverlening aan de scheepvaart. De bevordering van een vlotte afwikkeling van de scheepvaart en het zorg dragen voor de veiligheid op en langs de vaarweg zijn even belangrijke kernpunten van het GNB-verdrag. Bij het bevorderen van de vlotheid staat het terugdringen van het aantal wachttijden en vertragingen van de scheepvaart centraal. Daarom is de opdracht vastgelegd om de ketenwerking in praktijk te brengen.
Dit vereist dat de dienstverlening van alle schakels in de keten onderling wordt afgestemd en niet volstaan wordt met het nastreven van de eigen belangen van de afzonderlijke schakels.
Dit kan alleen door een optimale samenwerking, coördinatie en gegevensuitwisseling tussen alle betrokken actoren.

Actoren bij de ketenwerking

Op basis van de bevoegdheden worden de direct bij de verkeersafwikkeling betrokken actoren in twee hoofdgroepen ingedeeld: de autoriteiten en de dienstverleners.

Autoriteiten

 1. Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit 
  De GNA zorgt voor de dagelijkse verkeersafwikkeling en -coördinatie op de maritieme toegangswegen naar de havens.
 2. Havenkapiteinsdienst
  De Vlaamse havenkapiteins en Nederlandse havenmeesters zijn verantwoordelijk voor de verkeersafwikkeling in het havengebied. Zij staan ook in voor het toewijzen van ligplaatsen.

Dienstverleners

 1. Loodsdiensten op zee, de rivier en in de haven
  De loodsen adviseren de kapitein bij de navigatie van zijn schip. Voor de keten is het belangrijk dat de loods op het met de kapitein of scheepsagent afgesproken tijdstip aan boord komt.
 2. Verkeersbegeleiding/ Vessel Traffic Services (VTS) 
  De hoofdtaak van verkeersbegeleiding of VTS is het geven van verkeersinformatie aan de vaarweggebruikers.
 3. Sleepdiensten op de rivier en in de haven
  De sleepdienstenbedrijven verlenen sleepassistentie aan bijzonder grote, tijgebonden schepen. De tijdige beschikbaarheid van sleepboten is daarbij een noodzaak.
 4. Brabo
  Deze firma neemt het op zich om in het Antwerpse havengebied schepen te loodsen en vast te maken aan de kade.
 5. Scheepsagenten
  De agenturen vertegenwoordigen de rederijen binnen de havens. De correcte informatie van de scheepsagenten over het verwachte tijdstip van aankomst of vertrek is vitaal om een eerste vaarplanning op te maken.