A module was found, but the Moduledefinition or Webpackage was deleted..
NL
A A A A
KETENWERKING

De ketenwerking streeft een optimale samenwerking na tussen de Permanente Commissie, de Gemeenschappelijke autoriteit, de verkeersbegeleidingsdiensten, de havenautoriteiten van Antwerpen, Gent, Terneuzen en Vlissingen, de loodsdiensten en de overige nautische dienstverleners waardoor het nautische beheer in de onderscheiden beheersgebieden onderling wordt afgestemd en een geïntegreerde verkeersbegeleiding voor het gehele traject tussen zee en de ligplaats wordt verzekerd, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse betrokken belangen.

Het is samen met het veiligheidsprogramma de verdere invulling van het GNB-verdrag op operationeel vlak.

Om ketenbenadering te ontwikkelen en in praktijk te brengen treedt de Permanente Commissie in overleg met de havenautoriteiten, en sluit zij daarmee overeenkomsten. Op basis daarvan maakt de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit werkafspraken met de havenkapiteinsdiensten respectievelijk de havenmeesters en met de nautische dienstverleners.

Cruciaal in ketenbenadering is het terugdringen van de wachttijden van schepen (met betrekking tot het volledige traject binnen de nautisch‐operationele keten) en het bevorderen van de nautische (externe) veiligheid. Dit betekent dan dat de gehele keten kan worden geoptimaliseerd door het op elkaar afstemmen van individuele activiteiten en business processen van de actoren, en dit binnen de werkafspraken en samenwerkingsstructuren van de Ketenbenadering. Het spreekt voor zich dat dit een hele reeks van maatregelen met zich meebrengt langsheen de keten van verschillende gebieden en actoren die een schip langs zijn traject ontmoet. Zowel de organisatie binnen de actoren zelf als de communicatie en afspraken tussen de verschillende actoren moeten hiertoe worden geoptimaliseerd.

Studie ketenbenadering

De Permanente Commissie laat zich door een externe partij ondersteunen bij de ontwikkeling van de ketenbenadering. Dit gebeurt in een studie met verschillende fasen. De eerste fase van studie houdt een inventarisatie in van de huidige situatie in de ketenbenadering en een analyse van de knelpunten en tekortkomingen.
De probleemanalyse zal vooral gebaseerd zijn op de beschikbare gegevens van de wachttijden van schepen en de oorzaken daarvan.
De tweede fase omvat verbeterpunten op basis van de vastgestelde knelpunten. Deze verbeterpunten kunnen zich o.m. op de volgende domeinen situeren:

  • organisatie: verbeterde samenwerkingsvormen en communicatielijnen;
  • technologie: voor een snelle en accurate gegevensuitwisseling en de hiervoor vereiste ICT-instrumenten en -architectuur;
  • procedureel-operationeel vlak: verfijnen van operationele procedures en werkafspraken; 
  • juridisch vlak: waar nodig aanpassen van de regelgeving.
Read more...