Nederlands en Vlaams Loodswezen slaan de handen in elkaar

Veilig scheepvaartverkeer in het Scheldegebied primeert om onze samenleving te blijven bevoorraden, ook tijdens deze bijzondere tijden van crisis. Daar waakt de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) over.


Samenwerking over de landsgrenzen heen intensifiëren:

In de ‘Taskforce Nautische Keten’ die woensdag 25 maart voor het eerst samen zat onder leiding van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) werden verschillende aandachtspunten gedefinieerd.

Eén van deze werkpunten waren de verschillen in het beleid van België en Nederland over  de aanpak van de coronacrisis die resulteerden in verschillende maatregelen.

Zoals tijdens de taskforce bepaald, werd vandaag een bijkomend overleg georganiseerd op niveau van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (Rijkswaterstaat en MDK) en de vertegenwoordigers van het Nederlands en Vlaams Loodswezen om samen  werkbare, veilige en gedragen maatregelen te formuleren.

“De sterke intentie van alle betrokken partijen om elkaar te ondersteunen en te helpen én de verantwoordelijkheidszin van beide overheden
maakte dat dit een zeer constructief gesprek was. Alle partijen zijn overtuigd van de maatschappelijke meerwaarde die we samen nastreven”, aldus Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.In goede en in kwade tijden:

Het feit dat de politieke standpunten in Vlaanderen en Nederland qua bestrijding van het coronavirus  sterk gelijkgesteld werden, maakt dat de gelijkvormige maatregelen en transparante afspraken het uitgangspunt zijn. Bij een rigoureuze uitvoering kan eenzelfde bescherming gegarandeerd worden aan de personeelsleden van alle betrokken diensten.

Zo worden de regels van social distancing maximaal toegepast aan boord van zowel alle Vlaamse als Nederlandse vaartuigen.

Vandaag werd opnieuw bekrachtigd dat de partners ten volle inzetten op het samenwerkingsverband waarbinnen zij hun rol en verantwoordelijkheden binnen de nautische keten opnemen. Zo kunnen mensen en middelen zo efficiënt en veilig mogelijk ingezet worden en eventuele capaciteitsproblemen solidair opgelost worden. Gelet op de corona-pandemie en de minder goede weeromstandigheden die voorspeld worden, kan dankzij het samenwerkingsverband de intense scheepvaarttrafiek die er vandaag nog altijd is, opgevangen worden.
Alle partners willen dit zo lang mogelijk en zo goed mogelijk blijven doen zodat scheepvaart met levensmiddelen, voedsel en medisch materiaal aan boord via de havens ons land en een deel van Europa kunnen blijven bevoorraden.

Afspraken:

De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) geeft in een gezamenlijke bekendmaking (27/03/2020) bijkomende maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) en valideert hierbij gemaakte werkafspraken tussen de loodsdiensten van beide landen.

De Vlaamse en Nederlandse loodsdienst zullen maximale inspanning blijven leveren om aan boord van alle loodsvaartuigen om ten allen tijde een social distancing van 1,5 m te hanteren.

 

Dit vertaalt zich in de capaciteitsbeperking op de verschillende vaartuigen:

- Vlaamse en Nederlandse redeboten: max. 3 loodsen (+ 3 bemanningsleden);

- Nederlandse en Vlaamse tenderswaths: max. 6 loodsen;

- Vlaamse loodsboot-tender: max. 8 loodsen;

- Nederlandse redeboot-tender: max. 4 loodsen ( + 2 bemanning);

- Vlaamse en Nederlandse jol: max. 2 bemanning + max. 1 loods (
uitzondering marginale vaart/ passagier/ weersomstandigheden/ veiligheid).

- Nederlandse en Vlaamse kotter:

                               *
Zoveel mogelijke scheiding tussen bemanning en loodsen

                               *
2 grote aparte rustruimtes voor de loodsen

                               *
geen selfservice meer – voeding wordt verkregen op eenvoudige vraag

               

De Vlaamse en Nederlandse loodsdienst op de Westpost en op de Noordpost en de bemanningen zullen tijdens deze periode zoveel als mogelijk
onderling contact vermijden. Er zal worden voorzien in verschillende ruimtes zodat loodsen zich kunnen afzonderen.

 
Bovenstaande maatregelen treden in werking vanaf 28/03/2020 om 0.00 u De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) is verantwoordelijk voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer in de Scheldegebied. De PC is opgericht in uitvoering van artikel 9 van het Scheidingsverdrag van 19 april 1839 dat de
scheiding tussen Nederland en België regelde. Dit artikel bepaalt dat voor de Scheldevaart het loodswezen en de betonning worden onderworpen aan een gemeenschappelijk toezicht, uitgeoefend door wederzijdse commissarissen. De Permanente Commissie vergadert elk kwartaal, afwisselend in Vlissingen en Antwerpen.

Sinds 1839 is de Permanente Commissie bijna ononderbroken blijven functioneren en heeft zich door verdere afspraken en verdragen getransformeerd tot hoofdverantwoordelijke voor het scheepvaartverkeer van en naar de Scheldehavens. Deze ambtelijke samenwerking
kan teruggrijpen op een lange traditie.                                                                                                                                                                                    

 

 

  

More News
Scheldt Radar Network celebrates 30th anniversary
Read more