search
NL
A A A A
Medegefinancierd door de Europese Unie
VEILIGHEIDSPROGRAMMA SCHELDEGEBIED

De veiligheid in het Scheldegebied vergt een integrale aanpak

De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) heeft in het
verdrag Gemeenschappelijk
Nautisch Beheer (Art. 2, derde lid) de opdracht gekregen om binnen een jaar na inwerkingtreding van het verdrag een veiligheidsplan vast te stellen. Aan de voorbereiding voor dit plan wordt door Nederland en Vlaanderen al geruime tijd gewerkt, en zijn in het verleden al diverse veiligheidsmaatregelen doorgevoerd.

De PC heeft gekozen voor een integrale aanpak, waarbij wordt gestreefd naar instandhouding, en waar mogelijk verdere verbetering van de veiligheid via de volgende invalshoeken:

  • preventieve nautische maatregelen;
  • zorg voor de externe veiligheid;
  • handhaving van de regels;
  • calamiteitenbestrijding;
  • monitoring.

De zorg voor de externe veiligheid heeft geresulteerd in een actualisatiestudie in 2011. De studie geeft inzicht in de huidige risico's langs de Westerschelde oevers, als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen over de rivier.

Het rapport van de studie en de toelichting zijn te vinden onder

documentatie/projecten en studies/veiligheidsplan Westerschelde.

Het preventieve deel is uitgewerkt in projecten. Momenteel wordt gewerkt aan:

  • ketenwerking;
  • VTS2020;
  • scheiden van verkeersstromen; zeevaart en 'kleine' vaartuigen;
  • toetsen ontwikkelingen recreatievaart;
  • verruimen toelatingsbeleid marginale schepen.

Monitoring veiligheid

Jaarlijks wordt aan de PC een monitoringsrapportage aangeboden waarin wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van de veiligheid in het voorgaande jaar.  

<< previous  1 2 3 next >> page 1